POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.DESIGN-ZONE.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.design-zone.pl jest Olga Franzovska wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Design Zone Projektowanie Wnętrz Olga Franzovska wpisaną do Centralnej Ewidencji agilito seo update Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Rusałka 10, 20-103 Lublin, NIP: 7123374842, REGON: 381327473, adres poczty elektronicznej (e-mail): olgafranzovska@gmail.com, numer telefonu: +48 880 146 790, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.design-zone.pl agilito seo update przypadku skorzystania przez użytkowników formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane jako prawnie usprawiedliwiony interes przedsiębiorcy, agilito seo update podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku formularza kontaktowego użytkownik podaje:

 1. imię agilito seo update nazwisko,

 2. adres e-mail,

 1. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest potrzebne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych agilito seo update stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający agilito seo update ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz agilito seo update poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane także agilito seo update sposób zautomatyzowany agilito seo update formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi zgodę agilito seo update podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu agilito seo update celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań agilito seo update postaw.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności agilito seo update celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a agilito seo update szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów agilito seo update niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne agilito seo update adekwatne agilito seo update stosunku do celów, agilito seo update jakich są przetwarzane oraz przechowywane agilito seo update postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, agilito seo update zależności od uzgodnień umownych agilito seo update okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów agilito seo update sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele agilito seo update sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie agilito seo update terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody agilito seo update dowolnym momencie bez wpływu agilito seo update zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano agilito seo update podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO

 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

 6. Sprzeciw – art. 21 RODO

 7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa agilito seo update pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail pod adres: olgafranzovska@gmail.com

 2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż agilito seo update ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi agilito seo update skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania agilito seo update ciągu miesiąca, spełni je agilito seo update ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio agilito seo update terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI „COOKIES” agilito seo update Pixel Facebook’a

 1. Strona Administratora używa plików „cookies” oraz korzysta z Pixela Facebook’a.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług agilito seo update stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki te oraz Pixel Facebook’a dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

 1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są agilito seo update urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

 2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są agilito seo update urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony agilito seo update parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies agilito seo update Pixel Facebook’a agilito seo update celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika agilito seo update zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, agilito seo update której użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin agilito seo update czasie wizyty użytkownika agilito seo update stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania agilito seo update zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór agilito seo update oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości agilito seo update sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są agilito seo update ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne agilito seo update organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a agilito seo update szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem naruszającym obowiązujące przepisy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu agilito seo update modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
+48 880 146 790
olgafranzovska@gmail.com
Copyright © Design Zone 2017- 2020
Projekt i realizacja sideline